Publikácie

Na obdobie riešenia projektu sme naplánovali vydanie niekoľkých druhov vedeckých a popularizačných publikácií, v ktorých predstavíme čiastkové i celkové výsledky našej práce. Patria k nim:

  • návrhy metodologických príručiek pre pracovníkov spoločensko-humanitných disciplínach, dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe (v rokoch 2016 – 2017);
  • súhrnná monografia o celkových výskumných objavoch a zisteniach projektu (v rokoch 2016 – 2017);
  • príspevky v domácich a zahraničných vedeckých periodikách (od októbra 2014, priebežne);
  • príspevky na domácich a zahraničných vedeckých fórach, t. j. sympóziách, konferenciách, prednáškach a podobne (od roku 2014, priebežne).
Upozornenie. Nižšie dávame návštevníkom k dispozícii aj pracovné verzie článkov, prípadne prezentácie, ktoré zazneli na pracovných stretnutiach riešiteľského kolektívu. Môžu obsahovať chyby a budú predmetom ďalšieho prepracovania; žiadame čitateľov, aby ich necitovali bez súhlasu autorov.

Publikácie v roku 2017

Ďalšie materiály na stiahnutie

Publikácie v roku 2016

Ďalšie materiály na stiahnutie

Publikácie v roku 2015

Ďalšie materiály na stiahnutie

Publikácie v roku 2014

Ďalšie materiály na stiahnutie

Publikácie v roku 2013

Ďalšie materiály na stiahnutie

Staršie publikácie

Členovia riešiteľského kolektívu sa niektorým aspektom problematiky projektu venujú dlhodobo. Uvádzame preto prehľad prác, ktoré síce vyšli pred započatím projektu, no úzko súvisia s jeho témou.