Model metódy

V intuitívnom a všeobecnom zmysle možno metódu považovať za sústavu inštrukcií, ktorých vykonanie umožní aktérovi dosiahnuť určitý cieľ. V užšom zmysle možno metódu chápať ako spôsob riešenia nejakého (napríklad vedeckého) problému. V tomto článku ponúkame jeden model metódy, ktorého primárnym cieľom je zachytiť niektoré vlastnosti inštrukciívzťahy medzi inštrukciami.

Problém aj jeho riešenie predpokladajú určitú bázu, ktorá ich umožňuje – tzv. bázu problémubázu riešenia. Ak môžeme metódu považovať za návod, ako riešiť problém, aplikáciou metódy, teda vykonaním jednotlivých inštrukcií, ktoré patria k danej metóde, fakticky transformujeme bázu problému na bázu riešenia. V článku špecifikujeme povahu týchto báz. Takisto ponúkame niekoľko klasifikácií inštrukcií, a to na základe ich logickej formy a povahy predmetu, a opisujeme spôsob, ako jednotlivé inštrukcie možno usporiadať do postupnosti či sústavy inštrukcií. Zavádzame dôležité pojmy exemplár metódy, realizácia metódy, resp. realizácia exemplára metódyvýsledok realizácie. Stručne naznačujeme možné klasifikácie metód podľa rôznych kritérií. Napokon uvádzame dva konkrétne príklady, v ktorých aplikujeme náš model metódy – ide o príklad použitia metódy explikácie pojmu a príklad použitia metódy výberu vzorky z populácie.

Na stiahnutie

  • Bielik, L. – Kosterec, M. – Zouhar, M. (2013). Model metódy (PDF).
    Rozšírená verzia tohto článku vychádza v roku 2014 na pokračovanie v časopise Filozofia – viac informácií v časti Publikácie.