Riešiteľský kolektív

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Zodpovedný riešiteľ

Marián Zouhar

Marián Zouhar

Marián Zouhar sa vo svojej vedeckej práci zameriava predovšetkým na oblasť filozofie jazyka, sémantiky a pragmatiky prirodzeného jazyka, filozofickej logiky a dejín analytickej filozofie. V súvislosti s riešením projektu AMESH sa venuje problematike špecifikácie analytických metód vo všeobecnosti, typologizácie analytických metód a ich vlastností, ale aj niektorým konkrétnym metódam, ako sú konceptuálna analýza, explikácia, definovanie a podobne. Skúma využívanie analytických metód v neempirických spoločensko-humanitných disciplínach (predovšetkým vo filozofii), ale čiastočne aj v normatívnych a empirických spoločensko-humanitných disciplínach (právo, sociológia).

Kontakt

marian (bodka) zouhar (zavináč) gmail (bodka) com
Katedra logiky a metodológie vied, miestnosť č. 522, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

Monografie

 • Význam v kontexte. Bratislava: aleph, 2011.
 • Rigidná designácia: metafyzická téma vo filozofii jazyka. Bratislava: Infopress, 2006.
 • Podoby referencie. Bratislava: Iris, 2004.

State

 • On a Broader Notion of Rigidity. Kriterion, 2012, No. 26, 11-21
 • The Structure of Frege’s Thoughts. History and Philosophy of Logic 32, 2011, No. 3, 199-209.
 • Contra Bealer’s Reductio of Direct Reference Theory. Logique et Analyse 54, 2011, No. 216, 487-502 [v spoluautorstve s B. Jespersenom].

Pozvané prednášky, účasť na konferenciách
M.Z. absolvoval viacero pozvaných prednášok na domácich aj zahraničných univerzitách či vedeckých pracoviskách a aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách, sympóziách či workshopoch (Atény, Barcelona, Brno, Budapešť, Delft, Krakov, Lodz, Miláno, Ostrava, Padova, Praha, Tilburg, Záhreb, atď.)

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Riešiteľ

František Gahér

František Gahér

František Gahér sa venuje výskumu v oblasti extenzionálnej a intenzionálnej logiky, logickej sémantiky, logickej analýzy prirodzeného jazyka, aplikácie logiky v práve a dejinám logiky. Zaoberá sa aplikáciou logiky a metodológie vied v právnej teórii a praxi so zreteľom na jeho normatívnu povahu. V súvislosti s riešením projektu AMESH skúma analytické a konceptuálne metódy v spoločensko-humanitných vedách a osobitne v práve. V rámci projektu sa bude podieľať najmä na týchto činnostiach: a) vymedzenie pojmov metódy, analytickej a neanalytickej metódy, ideálnej podoby metódy; b) typologizácia analytických metód; c) rekonštrukcia miesta analytických metód v transformáciách a raste vedeckého poznania; d) rekonštrukcia analytických metód v oblasti právnej teórie a praxe; e) rekonštrukcia použitia definícií v právnej teórii a právnych normách a identifikácie ich typológie f) zmapovanie konceptuálnych metód pri interpretácii a tvorbe právnych noriem, pri výstavby právnych teórií – dedukcia, abdukcia, explanácia; identifikácia a typologizácia princípov výkladu právnych noriem z metodologického hľadiska.

Kontakt

frantisek (bodka) gaher (zavináč) uniba (bodka) sk
Katedra logiky a metodológie vied, miestnosť č. 518, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

Monografie

 • Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky. 2. doplnené vydanie, Univerzita Komenského, Bratislava.

State

 • Dva druhy indivíduí alebo na čo sa vzťahujú vlastné mená. Filozofia 54, 1999, No. 6, 351 – 376.
 • O čom je veta a čomu vo vete rozumieme: Bolzano verzus Frege. Logica et met­hodologica 6, 2000.
 • O vetných spojkách: logika verzus lingvistika. Jazykovedný časopis 52, 2001, No. 1, 23 – 37.
 • Negation and presupposition. The Logica Yearbook 2000. Praha: Filosofia, 2001, 133 – 150.
 • Anaphora and notional attitudes. Logica et methodologica 7, 2003.
 • Did the Stoics have Predicative Logic? The Logica Yearbook 2001. Praha, 2002, 67 – 86.
 • Logical, Scientific and Real Possibility. In: Rott, N. – Horák, V. (Eds.): Possibility and Reality (Metaphysics and logic), Ontos Verlag, Frankfurt – London, 2003, 169–186.
 • Revízia definícií pojmov dostatočná a nutná podmienka. Organon F 19, 2012, No. 1 16 – 37.
 • Len. Organon F 19, 2012, No. 3, 306 – 323.

Pozvané prednášky, účasť na konferenciách
F.G. prednášal na pozvanie na domácich aj zahraničných univerzitách či vedeckých pracoviskách (UK Praha, FÚ AVČR, Uni Opava, Uni Plzeň) a aktívne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách (Bechyně, Liblice, Regensburg, Brno, Dolná Krupá, Třešť).

doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc.

Riešiteľ

Igor Hanzel

Igor Hanzel

Igor Hanzel sa v rámci projektu bude podieľať na nasledujúcich činnostiach: a) rekonštrukcia analytických metód v oblasti ekonomických vied a fyzikálnych vied (klasická a moderná fyzika); b) rekonštrukcia povahy veličín zavedených v týchto vedách použitím transparentnej intenzionálnej logiky; c) rekonštrukcia povahy rovníc pre veličiny a vedeckých zákonov pre veličiny zavedených v týchto vedách použitím transparentnej intenzionálnej logiky; d) rekonštrukcia povahy vedeckých procedúr explanácie, predikcie a výstavby teórií v týchto disciplínach; e) rekonštrukcia miesta analytických metód v transformáciách a raste vedeckého poznania.

Kontakt

hanzel (zavináč) fphil (bodka) uniba (bodka) sk
Katedra logiky a metodológie vied, miestnosť č. 507, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

Monografie

 • The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science and Epistemology. Dordrecht: Kluwer, 1999.
 • Studies in the Methodology of Natural and Social Sciences. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2010.

State

 • Data, Phenomena and Mechanisms. Organon F 20, 2013, No. 3, 302 – 322.
 • Predstavy, myseľ a formovanie myšlienok. Voprosy filosofii 66, 2013, No. 5, 94 – 106. [v ruskom jazyku]
 • Sue Savage-Rumbaugh’s Research into Ape Language. Organon F 19, 2012, No. 2, 201 – 226.
 • Der Spracherwerb bei Menschenaffen – Sue Savage-Rumbaughs methodologische Wende. Deutsche Zeitschrift für Philosophie 60, 2012, No. 5, 659 – 682.
 • James Clark Maxwell on Theory Constitution and Conceptual Chain. Organon F 18, 2011, suppl. č., 75-101.
 • Beyond Blumer and Symbolic Interactionism. Philosophy of Social Sciences 41, 2011, No. 3, 303 – 326.

PhDr. Vladimir Marko, PhD.

Riešiteľ

Vladimir Marko

Vladimir Marko

Vladimir Marko absolvoval Filozofickú fakultu v Belehrade – odbor filozofia. Dizertačnú prácu na tému Diodorov argument „Vládca“ (Diodorus’ Master Argument) obhájil v roku 1997 na Univerzite Komenského. Pracuje na Katedre logiky a metodológie vied FiF UK v Bratislave a zaoberá sa predovšetkým interpretáciou antických logických a sémantických teórií, filozofiou času, kauzalitou, filozofiou dejín, metodologickými problémami rekonštrukcie antických teórií a ich interpretácie súčasnými formálnymi a teoretickými prostriedkami. Je autorom kníh a článkov z oblasti filozofie vedy, logiky a dejín logiky.

Kontakt

vladimir (bodka) marko (zavináč) yahoo (bodka) com
Katedra logiky a metodológie vied, miestnosť č. 522, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

Monografie

 • Vreme, objašnenje, modalnost. Novi Sad: Futura, 2004.

State

 • Výuka antických logických teórií. Organon VIII. Calculemus. Plzeň: Vyd. Západočeské univerzity, 2012, 35 – 49.
 • Some sketchy notes on the Reaper Argument. Organon F 19, 2012, No. 3, 361 – 387.
 • Looking for the Lazy Argument candidates (2). Organon F 18, 2011, No. 4, 447 – 474.
 • Looking for the Lazy Argument candidates (1). Organon F 18, 2011, No. 3, 363 – 383.
 • Some Pioneering Formal Reconstructions of Diodorus’ Master Argument. Logica et methodologica 5. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999, 67 – 111.

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Riešiteľ

Lukáš Bielik

Lukáš Bielik

Lukáš Bielik sa v oblasti logiky špecializuje na Transparentnú intenzionálnu logiku a sémantiku a v jej explikačnom rámci je schopný rekonštruovať argumenty bežného, filozofického i vedeckého diskurzu. V oblasti metodológie vied sa profiluje v problematike modelov vedeckej explanácie a v problematike induktívnych a abduktívnych inferencií. Venuje sa aj všeobecným metodologickým problémom. V rámci projektu AMESH sa podieľa najmä na vymedzení pojmov metódy, analytickej a neanalytickej metódy, ideálnej podoby metódy, na typologizácii analytických metód, na rozpracovaní hyperintenzionálnej teórie definícií, teórie vedeckej explanácie, aplikovateľnej na oblasť historickej vedy a sociológie.

Kontakt

bielikluc (zavináč) yahoo (bodka) com
Katedra logiky a metodológie vied, miestnosť č. 522, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

State

 • Využitie pojmu zhoda v hyperintenzionálnej dedukcii. Organon F 20, 2013, suppl. č. 2, 98 – 111 [v spoluautorstve s Františkom Gahérom].
 • Možnosti a limity demarkácie vedy. Filozofia 67, 2012, No. 7, 530 – 544.
 • Abduktívny model (vedeckého) vysvetlenia. Organon F 19, 2012, suppl. č. 1, 5 – 19.
 • How to Assess Theories of Meaning: Some Notes on the Methodology of Semantics. Organon F 19, 2012, No. 3, 325 – 337.
 • „Nová záhada indukcie“ a testovanie vlastností. Filozofia 66, 2011, No. 8, 746 – 754.
 • O definíciách a definovaní. Filozofia 65, 2010, No. 8, 719 – 737 [v spoluautorstve s Františkom Gahérom a Mariánom Zouharom].

Pozvané prednášky, účasť na konferenciách
Lukáš Bielik sa aktívne zúčastnil viacerých domácich i zahraničných konferencií a absolvoval pozvané prednášky v Bologni (Taliansko) a Sofii (Bulharsko).

Mgr. Juraj Halas, PhD.

Riešiteľ

Juraj Halas

Juraj Halas

Juraj Halas sa venuje otázkam výstavby teórií v sociálnych vedách (so zameraním na klasické ekonomické a sociologické teórie), ako aj problematike tzv. kritických spoločenskovedných téorií. V rámci implementácie projektu sa bude zameriavať na úlohy spojené s výskumom uplatnenia analytických metód vo vybraných empirických spoločensko-humanitných disciplínach, teda v ekonómii a sociológii. Je tiež vedúcim administratívno-technických činností v projekte a spravuje webovú stránku. Viac o jeho výskume sa dozviete na jeho domovskej stránke.

Kontakt

juraj (zavináč) halas (bodka) tk
Katedra logiky a metodológie vied, miestnosť č. 518, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

Monografie

State

 • Ryle and Marx on Absurdities. Organon F 19, 2012, No. 3, 338 – 360.
 • „Logicko-historická“ interpretácia Kapitálu a kritika politickej ekonómie. In: Dinuš, P. a kol.: Spor o Marxa. Bratislava : VEDA, 2011, 141 – 161.
 • Dvojaký charakter práce akademika. Filozofia 66, 2011, No. 3, 276 – 280.

Mgr. Miloš Kosterec

Riešiteľ

Miloš Kosterec

Miloš Kosterec

Miloš Kosterec publikoval v karentovaných časopisoch práce z oblasti logicko-sémantickej analýzy jazyka. Je držiteľom vysokoškolských titulov z FiF UK a FEI STU, vďaka čomu je schopný aktívne sa podieľať na vedeckej práci v rámci spoločensko-humanitných disciplín, ale aj mimo nich. Bude sa podieľať na všetkých fázach projektu. V prípravnej fáze bude využívať vedomosti a schopnosti nadobudnuté počas skúmania rôznych sémantických koncepcií. Konkrétne bude pracovať na uchopení ideálnej podoby analytických metód pomocou vhodných formálnych teórií. V rámci prípravných empirických prác bude analyzovať metodologické postupy vo vybraných filozofických, sociologických a ekonomických koncepciách. V rámci jadra projektu bude skúmať využitie jadra analytických metód v skúmaných prácach.

Kontakt

milos (bodka) kosterec (zavináč) gmail (bodka) com
Katedra logiky a metodológie vied, miestnosť č. 522, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

State

 • Anafora ako premenná? Filozofia 67, 2012, No. 3, 221 – 229.
 • Existenčné čítanie oslích viet v dynamických logikách. Organon F 19, 2012, No. 1, 78 – 94.
 • Teória kvantifikácie a binárne predikáty. Organon F 19, 2012, No. 3, 388 – 402.
 • Anaforický reťazec. Organon F 20, 2013, No. 2, 140 – 159.
 • Elipsa. Organon F 20, 2013, No. 3, 355 – 376.

Mgr. Daniela Glavaničová

Riešiteľka (od r. 2016)

Daniela Glavaničová

Daniela Glavaničová

Kontakt

dada.baudelaire (zavináč) gmail (bodka) com
Katedra logiky a metodológie vied, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Výber z publikácií

State

 • K analýze deontických modalít v Transparentnej intenzionálnej logike. Organon F, 22, 2015, No. 2, 211 – 228.
 • Implicitné a explicitné deontické modality. In: Brzobohatá, K. (ed.): Logika pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita 2015, 36 – 45.
 • Δ-TIL and Normative Systems. Organon F, 23, 2016, No. 2, 204 – 221.