Prvý z Večerov o metodológii vied

V stredu 9. októbra sa konalo prvé zo série podujatí nazvanej Večery o metodológii vied. Tieto stretnutia sú súčasťou aktivít naplánovaných Katedrou logiky a metodológie vied (FiF UK) v rámci riešenia výskumného projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12).

V úvode večera privítal účastníkov doc. PhDr. František Gahér, CSc., ktorý tiež krátko predstavil ciele projektu a program večera.

2013-10-09-vecer-1.png-1Nasledovala prezentácia Mgr. Lukáša Bielika, PhD. s názvom „Pojem metódy a súčasná metodológia vedy“. Dr. Bielik vo svojom vystúpení upozornil na nápadnú absenciu systematickej explikácie pojmu metódy v súčasnej metodológii a filozofii vedy. Predstavil koncepciu metódy, ktorú v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vypracoval slovenský metodológ prof. Vojtech Filkorn. Ako uviedol dr. Bielik, aj napriek určitým nedostatkom (napr. nerozlišovanie medzi metódou a aplikáciou metódy, medzi ideálnou a implicitnou podobou použitia metódy atď.) predstavuje táto koncepcia solídny základ na ďalšie rozpracovanie, ktoré bude jednou z najbližších úloh pri riešení projektu. Prezentácia sa krátko pristavila aj pri novších príspevkoch k metodológii vedy, ktoré chápu vedecké metódy ako spojenie určitých metodologických pravidiel a určitých epistemických hodnôt.

S prezentáciou „K pojmu analytickej metódy“ ďalej vystúpil prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. Zameral sa na explikáciu pojmu analytickej (konceptuálnej, ne-empirickej) metódy prostriedkami Filkornovej koncepcie metódy. Zároveň načrtol predbežné riešenia niektorých problémov tejto koncepcie, na ktoré vo svojom vystúpení upozornil dr. Bielik, a predstavil tiež rôzne možnosti klasifikácie analytických metód. V druhej časti prezentácie prof. Zouhar podrobne predstavil východiská, hypotézy a ciele projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“.

Na prvý Večer o metodológii vied zavítalo spolu 24 účastníkov. Popri členoch Katedry logiky a metodológie vied išlo o predstaviteľov a predstaviteľky viacerých vedeckých pracovísk Filozofickej fakulty UK (Katedra politológie, Katedra sociológie, Katedra etnológie a muzeológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra romanistiky, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Katedra pomocných vied historických, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy) i ďalších inštitúcií (Ústav etnológie SAV), ako aj niekoľkých poslucháčov a poslucháčok Filozofickej fakulty či Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

S pripomienkami a otázkami v diskusii vystúpili napríklad Mgr. Juraj Janto, PhD. (KEM FiF UK), prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. (KSLIV FiF UK), doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (KFDF FiF UK), doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (KSOC FiF UK), prof. Darina Malová, PhD. (KPOL FiF UK), ako aj členovia Katedry logiky a metodológie vied. Diskusia sa okrem iného dotkla problému invencie a empirických vstupov do aplikácie analytických metód, otázky kritérií „vedeckosti“ disciplín, problémov spojených s rozlíšením analytické – syntetické, problematických aspektov redukcionizmu v chápaní postavenia spoločensko-humanitných disciplín, ako aj problému „metodologického pluralizmu“, resp. eklekticizmu a implicitného používania analytických metód v týchto disciplínach.

Doc. PhDr. František Gahér, CSc. na záver vyzval predstaviteľov jednotlivých odborov k spolupráci a aktívnej účasti na Večeroch o metodológii vied, a to formou prezentácií o používaní analytických metód v tej-ktorej disciplíne. Prvý z Večerov sa oficiálne skončil krátko po pol ôsmej, no diskusie niektorých účastníkov pokračovali i potom.

Materiály na stiahnutie