2015-05-20-vecer-14

Metodológia práva

Projekt AMESH skúma uplatnenie tzv. analytických metód v spoločensko-humanitných disciplínach. Keďže k vybraným disciplínam, na ktoré sa projekt zameriava, patrí aj právo, nemôže táto normatívna disciplína chýbať ani na Večeroch o metodológii vied. V stredu 20. mája s prezentáciou s názvom „Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém“ vystúpi JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry…

2015-05-13-vecer-13

História v zajatí matematiky

Na stredu 13. mája prijal naše pozvanie prof. PhDr. Roman Holec, CSc., ktorý pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V rámci Večerov o metodológii vied vystúpi s prednáškou na tému „História v zajatí matematiky – cesta k exaktnosti alebo špekuláciám?“. Všetkých srdečne pozývame!

2015-04-22-vecer-12

Správa z Večera o lingvistike

V stredu 22. apríla vystúpil na Večere o metodológii vied prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. z Katedry slovenského jazyka FiF UK. Prinášame niekoľko fotografií, prezentáciu na stiahnutie, ako aj podrobné resumé prednášky z pera pána profesora.

2015-04-22-vecer-12

Metodologicky o jazyku

Všetkých záujemcov o problematiku metodológie spoločenských vied a humanitných disciplín pozývame na ďalší z Večerov o metodológii vied. V stredu 22. apríla vystúpi prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc..

IMG_9151

Workshop o metódach filozofie

V stredu 25. marca sa konal ďalší z workshopov o metodológii vied, tentoraz orientovaný na filozofiu ako predstaviteľku neempirických spoločensko-humanitných disciplín. Pozvanie na podujatie s názvom „Metódy filozofie“ prijali dvaja vzácni hostia: PhDr. Marek Picha, PhD. z Katedry filozofie FF Masarykovej univerzity v Brne a doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., ktorá vedie Katedru filozofie a…

2015-03-25-workshop-2

Workshop o metódach filozofie

V stredu 25. marca 2015 sa uskutoční 2. workshop o metodológii vied, tentoraz venovaný metodológii filozofie. Naše pozvanie prijali PhDr. Marek Picha, PhD. (Katedra filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne) a doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (vedúca Katedry filozofie a dejín FiF UK).

2015-03-11-vecer-11

Večer s doc. Celecom

Jedenásteho marca sa konal prvý z Večerov o metodológii vied v letnom semestri akademického roka 2014/2015. Naše pozvanie prijal doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, MPH, DrSc. z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK. Vystúpil s prezentáciou s názvom „Medicína založená na dôkazoch“.

2015-03-11-vecer-11

V roku 2015 začíname medicínou

Séria podujatí, nazvaných Večery o metodológii vied, bude pokračovať aj v letnom semestri akademického roka 2014/2015. V najbližšom období plánujeme zorganizovať Večery venované metodologickým problémom slovenskej jazykovedy, práva a filozofie. Už 11. marca sa bude konať Večer zameraný na problémy výskumu v medicínskych vedách. Naše pozvanie prijal doc. Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej…

2014-12-10-vecer-10

Správa z Večera s doc. Heretikom

Desiateho decembra sa konal posledný z Večerov o metodológii vied v roku 2014. Viac ako dvadsiatka účastníkov z radov pedagógov, študentov i širšej odbornej verejnosti si prišla vypočuť prednášku doc. Mgr. Antona Heretika, PhD., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FiF UK. Doc. Heretik v prezentácii s názvom „Problémy vedeckej psychológie – niekoľko postrehov“ oboznámil návštevníkov…

2014-12-03-vecer-9

Správa z Večera o matematike v ekonómii

V stredu 3. 12. sa konal v poradí deviaty Večer o metodológii vied, na ktorom sme sa vrátili k metodologickým otázkam ekonómie. Tým bolo venované už vystúpenie prof. Milana Šikulu (EÚ SAV) na štvrtom Večere, ktorý sa konal v apríli tohto roku. Tentoraz sme sa však zamerali na špeciálnu otázku úlohy matematiky v tzv. neoklasickej…

IMG_8961

Konal sa 1. workshop o metodológii vied

V roku 2014 začíname s organizáciou väčších podujatí, ktoré nazývame „Workshopmi“ o metodológii vied. Každý workshop bude zahŕňať niekoľko dlhších vystúpení zameraných na problematiku konkrétnej spoločensko-humanitnej disciplíny. V budúcom roku plánujeme takéto „minikonferencie“ k otázkam filozofie, práva či ekonómie. Prvý workshop sa konal 3. decembra 2014. Venovali sme ho problematike všeobecnej metodológie vied.

2014-12-10-vecer-10

Desiaty Večer bude o psychológii

Pozývame vás na posledný z Večerov o metodológii vied v zimnom semestri akademického roka 2014/2015. Bude sa konať v stredu 10. 12. od 18:00 v priestoroch budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6 ­– tentoraz „netradične“ na piatom poschodí. Naše pozvanie prijal doc. Mgr. Anton Heretik ml., PhD., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FiF…

2014-12-03-vecer-9

Matematika v ekonómii

Ďalší z Večerov o metodológii vied bude venovaný aplikáciám matematiky v neoklasickej ekonómii. Naše pozvanie prijal doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. z Oddelenia ekonomických a finančných modelov, ktoré je súčasťou Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na FMFI UK v Bratislave.

2014-12-03-workshop-1

Metodologický workshop (3. 12.)

V decembri 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave uskutoční prvý z metodologických workshopov, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied v rámci práce na projekte AMESH. Tentoraz bude venovaný všeobecno-metodologickej problematike; nasledovať budú workshopy k vybraným spoločensko-humanitným disciplínam.

sample1

Analytická sociológia: správa z Večera

V akademickom roku 2013/2014 sme na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zorganizovali sériu podujatí s názvom Večery o metodológii vied. Od októbra 2014 pokračujeme ďalšími stretnutiami z tejto série. Ako prvý prijal naše pozvanie prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. z Katedry sociológie FiF UK, ktorý vystúpil s prezentáciou na tému „Súčasná analytická sociológia“.