Večer s doc. Celecom

Jedenásteho marca sa konal prvý z Večerov o metodológii vied v letnom semestri akademického roka 2014/2015. Naše pozvanie prijal doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, MPH, DrSc. z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK. Vystúpil s prezentáciou s názvom „Medicína založená na dôkazoch“.

Doc. Celec v prezentácii rozlíšil tri prístupy v medicínskej praxi: empirickú medicínu, medicínu založenú na názoroch expertov a medicínu založenú na dôkazoch (evidence-based medicine). Empirická medicína sa pri praktickom rozhodovaní – napríklad pri rozhodovaní medzi dvomi konkurenčnými terapiami – opiera o skúsenosti jednotlivého lekára, resp. o skúsenosť, ktorá sa odovzdáva tradíciou. Medicína založená na expertnom názore vychádza zo záverov a odporúčaní odborných kolégií. Oba tieto prístupy majú sklon zaostávať za aktuálnym stavom poznania; prvý z nich navyše vychádza zo značne limitovaných údajov, z ktorých napríklad nemusia byť zrejmé dlhodobé účinky určitého druhu terapie.

2015-03-11-vecer-11Tretí prístup, medicína založená na dôkazoch, sa systematicky rozvíja zhruba od osemdesiatych rokov 20. storočia a opiera sa o výsledky klinických štúdií. Ide o výskumy, ktoré sú randomizované (pracujú s náhodne vybranou vzorkou), placebom kontrolované a multicentrické (prebiehajú parelelne, resp. opakujú sa v rôznych podmienkach). Vďaka tomu vedú k relatívne spoľahlivejším záverom o kauzálnych súvislostiach než obmedzená skúsenosť jednotlivého lekára či skupiny expertov. Longitudinálne klinické štúdie navyše umožňujú skúmať aj dlhodobé účinky liečiv alebo zákrokov, ktoré presahujú hranice bezprostrednej lekárskej skúsenosti.

Vo svojom vystúpení uviedol doc. Celec niekoľko príkladov, ilustrujúcich prednosti medicíny založenej na dôkazoch (rozhodovanie medzi fibrinolytickou terapiou a koronárnou angioplastiou, podávanie digoxínu pacientom). Upozornil tiež na význam meta-analýz, teda súhrnných štúdií, ktoré sumarizujú výsledky množstva jednotlivých výskumov.

V diskusii okrem členov riešiteľského kolektívu projektu AMESH vystúpili prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Katedra slovenského jazyka FiF UK), prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. (EÚ SAV) či Mgr. Michal Hajdúk (Katedra psychológie FiF UK). Diskusia sa dotkla problematiky rozličných druhov štatistického usudzovania a interpretácie evidencie, významu publikovania výskumov potvrdzujúcich nulovú hypotézu či úlohy súkromného sektora vo financovaní vedeckého výskumu.

Materiály na stiahnutie