Analytická sociológia: správa z Večera

V akademickom roku 2013/2014 sme na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zorganizovali sériu podujatí s názvom Večery o metodológii vied. Od októbra 2014 pokračujeme ďalšími stretnutiami z tejto série. Ako prvý prijal naše pozvanie prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. z Katedry sociológie FiF UK, ktorý vystúpil s prezentáciou na tému „Súčasná analytická sociológia“.

Profesor Schenk vo svojom vystúpení najprv predstavil inšpiračné zdroje súčasného analytického prístupu v sociológii, ktoré možno vystopovať k teoretikom sociologickej analýzy 20. storočia (R. K. Merton, T. Parsons, F. Znaniecki, P. Sorokin), ale i k Alexisovi de Tocqueville. Súčasný prúd analytickej sociológie, ku ktorému sa hlásia napríklad T. Schelling, R. Boudon, J. Elster či J. Hedström, sa od tejto klasickej tradície líši najmä:

  • dôrazom na vysvetlenie fenoménov pomocou odkazu na sociálne mechanizmy, teda entity či procesy, ktoré s pravidelnosťou generujú určitý typ účinkov, resp. zmien,
  • metodologickým individualizmom, teda úsilím o vysvetlenie sociálnych faktov z konania aktérov na mikroúrovni,
  • špecifickým chápaním racionality aktérov.

2014-10-23-vecer-8Druhá časť vystúpenia sa zamerala na styčné body analytickej sociológie s multiagentovým modelovaním. Prof. Schenk rozlíšil dva základné druhy modelov: modely založené na premenných veličinách (t.j. na rovniciach a ich sústavách) a modely založené na agentoch. Kým tie prvé sú postačujúce pri modelovaní statických systémov, resp. pri prijatí idealizujúceho predpokladu o homogénnosti cieľovej populácie, tie druhé sú dynamické a konanie aktérov modelujú pomocou algoritmov. Prvý typ modelov postupuje takpovediac „zhora nadol“, teda od makroúrovne na mikroúroveň. Naproti tomu multiagentové modely postupujú „zdola nahor“, teda od konania aktérov k zmenám na makroúrovni. Dokážu teda zachytiť aj také konanie aktérov, ktoré vedie ku kvalitatívnym zmenám. Profesor Schenk ilustroval multiagentové modelovanie na niekoľkých simuláciách „kognitívnej deľby práce“.

Záujemcovia o problematiku, ktorej bol venovaný tento Večer o metodológii vied, nájdu podrobnejšie informácie v dvoch publikáciách prof. Schenka, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie:

Popri členoch riešiteľského kolektívu projektu AMESH vystúpili v diskusii aj doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. (KAMŠ FMFI UK) či prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSC. (FIIT STU). Diskusie sa dotkli problematiky univerzalizmu sociologických teórií, predikcií z idealizovaných modelov, špecifík modelovania presvedčení aktérov a uplatnenia výsledkov z oblasti výskumu umelej inteligencie v spoločensko-humanitných disciplínach.