Správa z Večera o matematike v ekonómii

V stredu 3. 12. sa konal v poradí deviaty Večer o metodológii vied, na ktorom sme sa vrátili k metodologickým otázkam ekonómie. Tým bolo venované už vystúpenie prof. Milana Šikulu (EÚ SAV) na štvrtom Večere, ktorý sa konal v apríli tohto roku. Tentoraz sme sa však zamerali na špeciálnu otázku úlohy matematiky v tzv. neoklasickej ekonomickej teórii, s ktorou nás vo svojej prezentácii oboznámil doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. z Oddelenia ekonomických a finančných modelov, ktoré je súčasťou Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na FMFI UK v Bratislave.

2014-12-03-vecer-9Prednáška doc. Boďu mala podtitul „Kritický pohľad“. Sústredil sa v nej na metodologické problémy, ku ktorým v neoklasickej ekonómii vedie úsilie o matematizáciu. Na jednej strane podľa doc. Boďu vzbudzuje aplikácia exaktných matematických prostriedkov dojem vedeckosti a prevahy ekonómie oproti iným spoločensko-humanitným disciplínam („ekonomický imperializmus navonok“). Na druhej strane však vedie k tomu, že ekonómia ako jedna zo spoločenských vied stráca zo zreteľa historické, inštitucionálne či jednoducho „sociálne“ súvislosti ľudského ekonomického konania. Navyše sa v dôsledku dominancie neoklasickej ekonómie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách a vedeckých časopisoch stráca sama možnosť skúmať tieto aspekty problematiky v rámci ekonomickej vedy („ekonomický imperializmus dovnútra“).

Ako však upozornil doc. Boďa, na úrovni fundamentálnych, najmä mikroekonomických modelov je rovnocennosť ekonómie s prírodnymi vedami – čo do exaktnosti – často iluzórna. Je pravda, že aj fyzika sa opiera o „nerealistické“ predpoklady (v metodológii vied známe aj ako „idealizujúce“), no pri nich je podľa doc. Boďu obvykle známe, do akej miery predstavujú odklon od skutočných charakteristík skúmaného javu. Naproti tomu neoklasická ekonómia nezriedka volí idealizujúce predpoklady tak, aby bol skúmaný problém riešiteľný matematickými prostriedkami, pričom vzťah týchto predpokladov k skutočnosti, ani možnosti ich empirického testovania, sa bližšie nešpecifikujú. Podľa doc. Boďu tak dochádza k akémusi osamostatneniu „teoretických konštrukcií“ neoklasickej ekonómie voči skutočnosti, čím sa z ekonómie ako empirickej vedy stáva skôr odvetvie (aplikovanej) matematiky. Tento tzv. problém realistickosti predpokladov sa okrem oblasti modelovania a testovania prejavuje aj na úrovni štatistických techník spracovania dát. Celú prezentáciu doc. Boďu dávame nižšie k dispozícii na stiahnutie.

V diskusii okrem členov riešiteľského kolektívu projektu AMESH vystúpili aj prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. (EÚ SAV), doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. (ÚVP FSEV UK), Pavol Baboš, M.Sc., PhD. (Katedra politológie FiF UK), či Marcel Čas (poslucháč Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK). Diskusia sa dotkla otázok modelovania dynamických systémov, problému hodnotovej neutrality ekonómie, možností uplatnenia techník multiagentového a viacúrovňového modelovania v ekonómii, ako aj hľadania alternatív voči neoklasickému poňatiu mikroekonomickej téorie.

Už o týždeň sa uskutoční posledný z Večerov v zimnom semestri AR 2014/2015, venovaný metodológii psychológie.

Materiály na stiahnutie