2014-12-10-vecer-10

Desiaty Večer bude o psychológii

Pozývame vás na posledný z Večerov o metodológii vied v zimnom semestri akademického roka 2014/2015. Bude sa konať v stredu 10. 12. od 18:00 v priestoroch budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6 ­– tentoraz „netradične“ na piatom poschodí. Naše pozvanie prijal doc. Mgr. Anton Heretik ml., PhD., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FiF…

2014-12-03-vecer-9

Matematika v ekonómii

Ďalší z Večerov o metodológii vied bude venovaný aplikáciám matematiky v neoklasickej ekonómii. Naše pozvanie prijal doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. z Oddelenia ekonomických a finančných modelov, ktoré je súčasťou Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na FMFI UK v Bratislave.

2014-12-03-workshop-1

Metodologický workshop (3. 12.)

V decembri 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave uskutoční prvý z metodologických workshopov, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied v rámci práce na projekte AMESH. Tentoraz bude venovaný všeobecno-metodologickej problematike; nasledovať budú workshopy k vybraným spoločensko-humanitným disciplínam.

sample1

Analytická sociológia: správa z Večera

V akademickom roku 2013/2014 sme na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zorganizovali sériu podujatí s názvom Večery o metodológii vied. Od októbra 2014 pokračujeme ďalšími stretnutiami z tejto série. Ako prvý prijal naše pozvanie prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. z Katedry sociológie FiF UK, ktorý vystúpil s prezentáciou na tému „Súčasná analytická sociológia“.

2014-10-23-vecer-8

23. 10. začíname sociológiou

V letnom semestri pokračujeme v organizácii Večerov o metodológii vied. Naše pozvanie tentoraz prijal prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD. z Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

dr. Vladimír Marko

AMESH na pražskom sympóziu

Predbežné výsledky našej práce na projekte AMESH sme v dňoch 8. – 10. 9. prezentovali na XVIII. slovensko-českom sympóziu o analytickej filozofii, ktoré zorganizoval Filosofický ústav AV ČR v Prahe. Pozrite si abstrakty našich príspevkov a niekoľko fotografií.

Správa z Večera o etnológii

V letnom semestri 2013/2014 posledný, ôsmy Večer o metodológii vied bol venovaný etnológii. Naše pozvanie prijala doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. z Katedry etnológie a muzeológie, ktorá predniesla prezentáciu s názvom „Metodologické problémy etnografického výskumu“.

Aký bol Večer o archeológii?

Aprílovú trojicu Večerov o metodológii vied uzavrel 23. 4. prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK. Vo vystúpení s názvom „Moderná a postmoderná archeológia (novopozitivizmus vs. hermeneutika)“ zoznámil návštevníkov s viac ako päťdesiatročným vývojom metodologických koncepcií tejto „totálnej vedy“ o minulosti človeka.

14. 5. bude ďalší z Večerov

Po dvojtýždňovej prestávke sa v stredu 14. mája 2014 uskutoční ďalší, v poradí už ôsmy Večer o metodológii vied. Naše pozvanie prijala doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. z Katedry etnológie a muzeológie. Prednesie prezentáciu s názvom „Metodologické problémy etnografického výskumu“. Všetkých záujemcov o metodológiu spoločenských vied a humanitných disciplín srdečne pozývame!

quesnay

Z Večera o ekonómii

V stredu 16. 4. 2014 sa uskutočnil šiesty z Večerov o metodológii vied. Tentoraz naše pozvanie prijal prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. z Ekonomického ústavu SAV. Išlo teda o vôbec prvý Večer, na ktorom vystúpil vedec, ktorý nepôsobí na pôde Filozofickej fakulty UK.

ballot

Aký bol Večer o politológii?

Prvý aprílový Večer o metodológii vied bol venovaný prezentácii Pavla Baboša, M.Sc., PhD. a prof. PhDr. Dariny Malovej, CSc. z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Na podujatí sa stretlo spolu 26 účastníkov prevažne z radov pedagógov, doktorandov a poslucháčov rôznych odborov FiF UK.

lead

Správa z Večera s doc. Lubelcovou

V stredu 26. 3. 2014 sa na štvrtom Večere o metodológii vied stretla tridsiatka účastníkov z radov pedagógov, doktorandov a poslucháčov Filozofickej fakulty UK, ako aj širšej odbornej verejnosti. Prilákala ich prezentácia doc. PhDr. Gabriely Lubelcovej, PhD., pracovníčky Katedry sociológie a zároveň prodekanky FiF UK pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie občanov a vzťahy s verejnosťou.

Ďalšie pozvanie na aprílový Večer

Už dva týždne po včerajšom vystúpení doc. Lubelcovej z Katedry sociológie sa uskutoční ďalší z Večerov o metodológii vied, ktorému sme pripísali označenie 4a. Naše pozvanie prijali dr. Pavol Baboš a prof. Darina Malová z Katedry politológie.

Tri pozvánky na marec a apríl

Katedra logiky a metodológie vied Vás srdečne pozýva na trojicu Večerov o metodológii vied, ktoré sa uskutočnia v marci a v apríli 2014. Podujatia, ktoré sme naplánovali v rámci riešenia projektu APVV-0149-12, sa budú konať vždy v stredu od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6.