Z Večera o ekonómii

V stredu 16. 4. 2014 sa uskutočnil šiesty z Večerov o metodológii vied. Tentoraz naše pozvanie prijal prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. z Ekonomického ústavu SAV. Išlo teda o vôbec prvý Večer, na ktorom vystúpil vedec, ktorý nepôsobí na pôde Filozofickej fakulty UK.

V prezentácii s názvom „Mnohorozmernosť globálnej krízy: Výzva k obsahovej a metodologickej inovácii ekonomickej vedy“ sa prof. Šikula zameral na niektoré dôsledky, ktoré možno zo súčasnej ekonomickej krízy vyvodiť pre východiská, ciele a metódy ekonómie. Krízu predstavil ako príležitosť na kritickú sebareflexiu, ktorá by mohla viesť k obsahovým, metodologickým, ale aj etickým inováciám v tejto disciplíne. Zároveň však vo svojom vystúpení venoval veľkú pozornosť oboznámeniu účastníkov s mechanizmami, ktoré viedli k hypotekárnej, finančnej a napokon dlhovej kríze.

K ústredným metodologickým slabinám súčasnej ekonómie zaradil pán profesor nerealistickosť predpokladov modelov (napr. predpoklad racionálnosti aktérov), nereflektovanie systémového rizika (resp. jeho vytesnenie ako mimoekonomického faktora), dôraz na skúmanie ekonomickej rovnováhy (za cenu ignorovania nerovnovážnej dynamiky), preceňovanie matematizovanej prezentácie poznatkov (pri nedostatočnej reflexii predpokladov, ktoré ju umožňujú), ako aj nenáležité úsilie budovať disciplínu podľa vzoru prírodných vied. Navrhol tiež niekoľko spôsobov, ako tieto slabiny prekonať: obrátiť pozornosť k poznatkom ďalších sociálnych vied, vzdať sa „newtonovskej“ paradigmy v prospech systémového prístupu a rehabilitovať niektoré neprávom zaznávané prístupy (napr. takzvané teórie konvergencie).

Vzhľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky prilákal tento Večer menej návštevníkov a návštevníčok, než sa stalo zvykom. Napriek tomu po prezentácii prof. Šikulu nasledovala zaujímavá diskusia, v ktorej vystúpila o. i. doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (KSOC FiF UK). Popri vecných ekonomických otázkach sa diskusia dotkla napríklad bariér medzi ekonómiou a ostatnými sociálnymi vedami a potreby prekonať jednostranný metodologický naturalizmus.

Na ďalšom Večere o metodológii vied, ktorý sa uskutoční 23. apríla 2014, vystúpi prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. z Katedry archeológie FiF UK s prezentáciou s názvom „Moderná a postmoderná archeológia (novopozitivizmus vs. hermeneutika)“. Všetkých srdečne pozývame!

Materiály na stiahnutie