Aký bol Večer o politológii?

Prvý aprílový Večer o metodológii vied bol venovaný prezentácii Pavla Baboša, M.Sc., PhD.prof. PhDr. Dariny Malovej, CSc. z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Na podujatí sa stretlo spolu 26 účastníkov prevažne z radov pedagógov, doktorandov a poslucháčov rôznych odborov FiF UK.

Dr. Baboš a prof. Malová v prezentácii s názvom „Veľmi prísna, málo platná: metodologické limity politológie“ predložili profil politológie ako empirickej spoločenskovednej disciplíny, ktorá skúma rozličné podoby vplyvu v spoločnosti, vrátane moci (ako vplyvu založeného na hrozbe či priamej sile) a autority (ako uznaného vplyvu). Návštevníkov Večera oboznámili so základnými metodologickými problémami tejto disciplíny, ktoré sa odvíjajú od povahy jej „jednotiek analýzy“ (spoločenských skupín, komunít, štátov). Nestálosť, premenlivosť a intencionálny charakter týchto jednotiek komplikuje možnosti experimentálnej manipulácie premenných a zároveň kladie obmedzenia na všeobecnosť záverov. Hlavnými metódami politologického výskumu sa tak stávajú rôzne druhy komparatívnej analýzy (vrátane štatistických metód) s lokalizovanou platnosťou.

Dvojica prezentujúcich ilustrovala úskalia politologického skúmania na príklade vlastného výskumu, ktorého predmetom bola súvislosť medzi tzv. štruktúrnymi faktormi, ktoré postulujú klasické teórie štiepenia (socioekonomický status, religiozita, etnicita a miera urbanizácie), a podporou politických strán na Slovensku. Prof. Malová a dr. Baboš upozornili napríklad na problémy spojené s operacionalizáciou uvedených faktorov, ťažkosti s formuláciou kauzálnych záverov, ale aj problémy so získavaním spoľahlivých dát.

V diskusii popri členoch Katedry logiky a metodológie vied vystúpili napríklad doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (KFDF FiF UK), doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (KSOC FiF UK) a ďalší účastníci a účastníčky. K ústredným témam diskusie patrili rozdiely medzi závermi o korelácii a príčinnosti, konflikt medzi principiálnou opakovateľnosťou výskumného postupu a subjektívnymi vstupmi výskumníka, problém teoretickej zaťaženosti dát, podstata rozdielov medzi prírodovednými a spoločensko-humanitnými disciplínami, ako aj niektoré terminologické špecifiká spoločenských vied (napr. pojem empiricko-teoretickej vedy, špecifické chápanie pojmov explanácie a interpretácie atď.).

Večery o metodológii vied budú pokračovať už 16. apríla prezentáciou prof. Šikulu z Ekonomického ústavu SAV s názvom „Mnohorozmernosť globálnej krízy: Výzva k obsahovej a metodologickej inovácii ekonomickej vedy“. Všetkých záujemcov o metodologické problémy spoločenských vied srdečne pozývame!

Materiály na stiahnutie