23. 10. začíname sociológiou

V letnom semestri pokračujeme v organizácii Večerov o metodológii vied. Naše pozvanie tentoraz prijal prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

2014-10-23-vecer-8 V poradí ôsmy Večer sa uskutoční vo štvrtok 23. októbra o 18:00 v miestnosti S-2 v budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námesti č. 6. Profesor Schenk vystúpi s prednáškou na tému „Súčasná analytická sociológia“, v ktorej nás bližšie zoznámi s nasledujúcimi tematickými okruhmi:

  1. Analýza ako všeobecnovedná metóda
  2. Analytická sociológia a jej základné princípy: metodologický (štruktúrny) individualizmus, sociálny mechanizmus a interpretácia racionality
  3. Sociálna dynamika a jej simulácie: model kognitívnej deľby práce
    • modely založené na premenných veličinách a modely založené na agentoch
    • predpoklady multiagentového modelu kognitívnej deľby práce
    • najzaujímavejšie simulácie

Všetkých záujemcov o metodológiu sociálnych vied srdečne pozývame!