Nová monografia o metóde

Predstavujeme tretiu z monografií, ktoré sa opierajú o výsledky práce na projekte AMESH. Trojica spoluautorov – Marián Zouhar, Lukáš Bielik a Miloš Kosterec – napísala knihu, ktorá sa z formálneho hľadiska zaoberá problematikou metód, a to najmä vedeckých.

Marián Zouhar, Lukáš Bielik, Miloš Kosterec
Metóda: metodologické a formálne aspekty
Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2017
Rozsah: 176 strán (A5)
ISBN 978-80-223-4352-7

obalka-front-separat Táto monografia sa venuje problematike vymedzenia metódy, so špecifickým zreteľom na vedecké metódy, resp. metódy používané vo vede. Ponúka systematický výklad kľúčových metodologických a formálnych aspektov metód, a to predovšetkým prostredníctvom návrhu určitého modelu metódy. Metódy sa prezentujú ako určité postupy na dosiahnutie cieľov, ktoré sa dajú využívať pri riešení kognitívne relevantných problémov, pričom jednotlivé postupy možno zachytiť prostredníctvom série inštrukcií, ktoré aktérovi predpisujú vykonanie istých aktivít; v ideálnom prípade sa po uskutočnení týchto aktivít aktér dopracuje k výsledku, ktorý mu napomôže vyriešiť problém.

Cieľom monografie je zaplniť prázdne miesto v súčasných diskusiách v metodológii a filozofii vedy. Hoci mnohé z metód používaných vo vede, ale aj v mimovedeckej oblasti možno považovať za veľmi dobre preskúmané (platí to napríklad v prípade metódy explikovania, falzifikovania, vedeckého vysvetlenia a podobne), neplatí to v prípade metódy vo všeobecnosti. Hoci sa mnohí autori vyjadrujú k otázke, čo je metóda, ich odpovede spravidla predstavujú len torzo komplexnej a systematickej odpovede. Monografia má ambíciu aspoň čiastočne na tento stav reagovať.

Stiahnuť PDF (Metóda: Metodologické a formálne aspekty)