Dve nové publikácie

Predstavujeme dve nové rozsiahlejšie publikácie, ktoré vznikli počas práce na projekte: Slovník metodologických pojmov a monografiu Abstrakcia a idealizácia. Obe sú k dispozícii zadarmo v PDF!

sl-obalka-final-separat-1 Lukáš Bielik, Juraj Halas, Igor Hanzel, Miloš Kosterec, Vladimír Marko, Marián Zouhar
Slovník metodologických pojmov
Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2016
Rozsah: 136 strán (A5)
ISBN 978-80-223-4276-6

Slovník metodologických pojmov mapuje základný „pojmový terén“, s ktorým sa stretáme vtedy, keď opisujeme, analyzujeme, interpretujeme či hodnotíme prípravu, priebeh i výsledky nejakej vedeckej práce. Výber jednotlivých hesiel vychádza z úsilia pokryť viaceré zložky konceptuálnej i empirickej práce vo vedeckom výskume. Zároveň odráža témy, ktorým sa autori tejto práce v ostatnom období venovali, a ktoré považujú za metodologicky zaujímavé. Niektoré heslá sa týkajú tém, ktoré sú dodnes kontroverzné (napríklad analógia, induktívne usudzovanie, potvrdenie či zákony prírody). Iné heslá však reprezentujú štandardné pojmy a kategórie, ktorých úzus je už dnes viac-menej ustálený (napríklad abstrakcia či hypotéza).

Stiahnuť PDF (Slovník metodologických pojmov)

ai-obalka-final-separat-1 Juraj Halas
Abstrakcia a idealizácia
Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2016
Rozsah: 178 strán (A5)
ISBN 978-80-223-4275-9

Abstrakcia a idealizácia je za posledných päťdesiat rokov prvou monografickou prácou v slovenskom jazyku, ktorá sa zameriava na problematiku neempirických metód abstrahovania a idealizovania. Na základe kritickej reflexie minulých i súčasných diskusií v tejto oblasti navrhuje model oboch metód, ktorý v prípadových štúdiách aplikuje na materiál zo spoločensko-humanitných disciplín. Osobitnú pozornosť pritom venuje metodologickej povahe tzv. ideálnych typov, ktoré ako nástroj „historických vied“ presadzoval Max Weber.

Stiahnuť PDF (Abstrakcia a idealizácia)