metoda

Model metódy

V intuitívnom a všeobecnom zmysle možno metódu považovať za sústavu inštrukcií, ktorých vykonanie umožní aktérovi dosiahnuť určitý cieľ. V užšom zmysle možno metódu chápať ako spôsob riešenia nejakého (napríklad vedeckého) problému. V tomto článku ponúkame jeden model metódy, ktorého primárnym cieľom je zachytiť niektoré vlastnosti inštrukcií a vzťahy medzi inštrukciami.

2013-10-09-diskusia

Prvý z Večerov o metodológii vied

V stredu 9. októbra sa konalo prvé zo série podujatí nazvanej Večery o metodológii vied. Tieto stretnutia sú súčasťou aktivít naplánovaných Katedrou logiky a metodológie vied (FiF UK) v rámci riešenia výskumného projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12).

ceruza-y

Vitajte na stránkach AMESH!

Cieľom projektu AMESH je ukázať, že hoci medzi prírodovednými a spoločensko-humanitnými disciplínami sú rozmanité rozdiely, predsa len majú niečo spoločné: Využívajú rovnaké alebo veľmi podobné analytické metódy. Tvrdíme, že spoločensko-humanitné disciplíny sú preto z metodologického hľadiska rovnako vedecké ako prírodovedné disciplíny.