Vitajte na stránkach AMESH!

Projekt „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH) sa realizuje v rokoch 2013 – 2017 na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja (projekt č. APVV-0149-12). Cieľom projektu je ukázať, že hoci medzi prírodovednými a spoločensko-humanitnými disciplínami sú rozmanité rozdiely, predsa len majú niečo spoločné: Využívajú rovnaké alebo veľmi podobné analytické metódy. Tvrdíme, že spoločensko-humanitné disciplíny sú preto z metodologického hľadiska rovnako vedecké ako prírodovedné disciplíny.

Pri riešení projektu sa zameriavame na niektoré reprezentatívne spoločensko-humanitné disciplíny, ako sú ekonómia, sociológia, právo, filozofia a ďalšie. Chceme ukázať, že tieto vedy sa podobajú prírodovedným disciplínam v spôsobe, miere a forme využívania tzv. analytických metód.

K analytickým metódam patria definovanie, explikovanie a ich rozličné podoby, rôzne formy usudzovania, konceptuálna analýza, ale aj formulovanie vysvetlení (explanácií) a predpovedí (predikcií). Ako je zrejmé, ide o metódy, ktoré sú nenahraditeľné napríklad pri výstavbe vedeckých teórií. Naším cieľom je ukázať nielen to, že sa s analytickými metódami pracuje i v spoločensko-humanitných disciplínach, ale predovšetkým to, že spôsob a miera využitia týchto metód sa tu principiálne nelíšia od tých, ktoré sú charakteristické pre prírodovedné disciplíny.

Vzhľadom na to, že používanie týchto metód v spoločensko-humanitných, ale i prírodovedných disciplínach, má neraz skôr implicitný charakter (t. j. nie vždy je napohľad zrejmé), usilujeme sa o racionálnu rekonštrukciu týchto postupov vo vybraných teóriách spoločensko-humanitných disciplín.

Cieľom projektu AMESH je potvrdenie, resp. vyvrátenie nasledujúcej pracovnej hypotézy:

Spoločensko-humanitné a prírodovedné disciplíny sa podobajú v tom, že v oboch sa pri budovaní a/alebo testovaní hypotéz či teórií používajú analytické metódy. Analytické metódy teda majú v spoločensko-humanitných aj prírodovedných disciplínach analogické metodologické funkcie a majú rovnaké formálne aj aplikačné vlastnosti. Odlišnosti medzi spoločensko-humanitnými a prírodovednými disciplínami sa prejavujú skôr a) v odlišnej povahe predmetov skúmania, b) v niektorých kognitívnych cieľoch skúmania a c) v špecifikách aplikácie analytických (ale aj neanalytických) metód na oblasť poznania.

Podrobné informácie o projekte

Viac informácií o projekte, jeho parciálnych cieľoch, predpokladaných výstupoch ako aj podrobný harmonogram práce na projekte, nájdete v sekcii O projekte.

Publikácie a podujatia

Výsledky našej práce predstavujeme vo vedeckých a popularizačných publikáciách rozličných druhov. V sekcii Publikácie nájdete ich aktuálny zoznam, ako aj ďalšie materiály na stiahnutie.

K takým materiálom patria i elektronické verzie prezentácií, ktoré členovia riešiteľského kolektívu predniesli na niektorom podujatí. O nich sa viac dočítate v sekcii Podujatia.

Riešiteľský kolektív

Kolektív, ktorý pracuje na projekte AMESH, má osem členov. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Všetci členovia pôsobia ako výskumníci a pedagógovia na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Viac sa o nás dozviete z podrobnejších profilov.

Kontakty

Kontakty na jednotlivých členov nájdete v sekcii Riešiteľský kolektív.

Riešiteľský kolektív: amesh (zavináč) amesh (bodka) sk

Poštová adresa:

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Katedra logiky a metodológie vied
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2, 814 99
Bratislava
Slovenská republika

Správa webovej stránky: juraj (zavináč) halas (bodka) tk

Logo projektu

Logo projektu AMESH je k dispozícii na stiahnutie vo viacerých formátoch. Na našu webovú stránku môžete odkazovať pomocou nasledujúceho kódu:

<a href="http://amesh.sk" title="Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach" alt="AMESH"><img src="http://amesh.sk/banner/amesh.png" alt="AMESH" width="300"/></a>