Správa z Večera o práve

Dvadsiateho mája 2015 sa konalo ďalšie z radu podujatí, ktoré Katedra logiky a metodológie vied organizuje v rámci práce na projekte „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“. Naše pozvanie vystúpiť na štrnástom Večeri o metodológii vied prijal JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave. Jeho vystúpenie nieslo názov „Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém“.

2015-05-20-vecer-14 Dr. Fábry oboznámil návštevníkov Večera s rozličnými pohľadmi na problém platnosti a účinnosti práva, ktoré vychádzajú z minulých i súčasných prístupov v teórii práva (právny pozitivizmus, prirodzeno-právna škola, sociológia práva, právny realizmus a ekonomické prístupy k právu). Upozornil pritom na špecifikum situácie v tejto disciplíne: právna teória sa rozvíja napriek tomu, že absentuje jednotná, všeobecne akceptovaná definícia práva. Chýba teda i zhoda v tom, čo považovať za zdroje platnosti práva (príkaz podporený hrozbou v mocenských teóriách práva; legitimita normotvornej inštitúcie v teóriách uznania; fundamentálna norma, Grundnorm, ktorá má charakter axiómy atď.) a ako chápať účinnosť práva.

V diskusii okrem členov riešiteľského kolektívu projektu AMESH vystúpili napríklad doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (Katedra sociológie FiF UK) a doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. (Katedra psychológie FiF UK). Diskusia sa dotkla vzťahu práva a právneho systému či práva a noriem, problému testovania deskriptívnych teórií práva či otázok konzistentnosti právneho systému.