Posledný Večer bol venovaný filozofii

Sériu Večerov o metodológii vied, ktorá na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prebiehala od októbra 2013, sme 3. júna 2015 uzavreli podujatím venovaným metodologickým problémom filozofie. Naše pozvanie prijali vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.Mgr. Róbert Maco, PhD., ktorý takisto pôsobí na KFDF Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

2015-06-03-vecer-15V prednáške s názvom Filozofia a metóda pokryli niekoľko niekoľko tematických okruhov. V prvej časti doc. Szapuová vymedzila niekoľko poňatí metódy a prístupov k problému metódy vo filozofii. Obhajovala pritom názor, že vzhľadom na heterogénnosť tejto disciplíny je predstava „jedinej pravej“ filozofickej metódy – v zmysle metódy filozofického skúmania – iluzórna. Na druhej strane existujú špecificky filozofické problémy (základne ontologické a epistemologické otázky; konceptuálne otázky; a napokon normatívne otázky), ktoré si podľa doc. Szapuovej vynucujú použitie špecifických metód. Preto má zmysel hovoriť o špecifických metódach, používaných vo filozofii.

Doc. Maco na tieto tézy nadviazal prehľadom niekoľkých metód, ktoré ich zástancovia vyhlasovali za špecificky filozofické. Okrem iných sem zaradil metódu konceptuálnej analýzy (v analytickej filozofii), metódu transcendentálnej analýzy (I. Kant) a fenomenologické metódy (E. Husserl). Vo svojom vystúpení doc. Maco podrobne opísal najmä druhé dve, pričom upozornil aj na súvislosť fenomenologických metód s metódami kvalitatívneho výskumu v empirických spoločenských vedách.

Záverečné poznámky venovala doc. Szapuová metóde konceptuálnej analýzy, ako ju poznáme z Gettierovej klasickej definície poznania ako „pravdivého a zdôvodneného presvedčenia“.

V živej diskusii, ktorá ťažila s veľkého počtu návštevníkov, vystúpili okrem členov riešiteľského kolektívu projektu AMESH Mgr. Adam Greif (doktorand KFDF FiF UK), Bc. Daniela Glavaničová (poslucháčka KFDF FiF UK), prof. PhDr. Darina Malová, PhD. (KPOL FiF UK), prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. (EÚ SAV) a ďalší.

Materiály na stiahnutie