Aký bol druhý Večer o metodológii vied?

Séria podujatí s názvom Večery o metodológii vied, ktorú Katedra logiky a metodológie vied (FiF UK) naplánovala v rámci riešenia výskumného projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12), pokračuje aj v roku 2014. V stredu 5. marca 2014 sa uskutočnil v poradí druhý z Večerov, tentoraz venovaný problému uplatnenia matematických nástrojov v hudobnej vede.

Asi dvadsiatku účastníkov privítal jeden z členov riešiteľského kolektívu projektu AMESH a vedúci Katedry logiky a metodológie vied, doc. PhDr. František Gahér, CSc., ktorý v úvodnom slove upozornil na odvekú súvislosť hudby, matematiky a filozofie.

Krátkym historickým exkurzom od Pytagora cez Johannesa de Murisa až po „Harmóniu svetov“ Johannesa Keplera pokračovala aj nosná prezentácia večera, ktorú predniesol RNDr. Marek Žabka, PhD. Ten pôsobí ako odborný asistent na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, je šéfredaktorom časopisu Journal of Mathematics and Music a autorom pozoruhodnej monografie Štúdie z matematickej hudobnej teórie, ktorá v roku 2009 vyšla vo Vydavateľstve UK.

Vlastným predmetom prezentácie Dr. Žabku s názvom „Geometrické a algebraické metódy v teórii a analýze hudby“ boli rozličné spôsoby interakcie medzi matematikou a muzikológiou, resp. teóriou hudby. Tieto interakcie možno vo všeobecnosti charakterizovať ako prechody od „incitačnej“ (hudobno-teoretickej) oblasti k „referenčnej“ (matematickej, resp. sprostredkovane matematickej) oblasti, ktorých cieľom je vyriešiť problémy pochádzajúce z prvej oblasti pomocou prostriedkov, ktoré dáva k dispozícii druhá oblasť. Náš hosť v prezentácii rozlíšil niekoľko druhov týchto interakcií: formálnu, kvantifikačnú, sprostredkovanú a štruktúrnu, pričom pre každú ponúkol niekoľko ilustrácií. Upozornil na prínosy využívania kvantitatívnych, resp. matematických nástrojov v hudobnej vede (možnosť riešiť hudobno-teoretické problémy exaktnými prostriedkami, zvýšenie falzifikovateľnosti hudobnej teórie), ale tiež na riziká s ním spojené. Tie súhrnne charakterizoval ako „demuzikalizáciu“ teórie hudby.

Po obsažnej prezentácii, ktorú sprevádzali aj hudobné ukážky, nasledovala diskusia. Okrem viacerých členov Katedry logiky a metodológie vied v nej vystúpili napríklad doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. (KHV FiF UK), prof. Ing. Milan Šikula (EÚ SAV) či poslucháči a poslucháčky Filozofickej fakulty. Diskusia sa dotkla viacerých významných problémov teórie hudby a jej metodológie: semiotických aspektov hudby, otázky uplatnenia teórie grafov v hudobno-teoretickej analýze, miery štandardizácie analytických postupov v hudobnej vede a ich významu v svetovej muzikológii, povahy hudobno-teoretickej explanácie, koexistencie kvalitatívneho a kvantitatívneho rozmeru výskumu v hudobnej vede, ako aj vzájomného obohacovania hudobnej vedy a matematiky.

Krátko po pol ôsmej sa druhý z Večerov o metodológii vied skončil srdečným pozvaním na tretie pokračovanie našej série, ktoré sa bude konať už 12. marca 2014.

Materiály na stiahnutie