Správa z tretieho Večera

Výskumní pracovníci, pedagógovia i študenti Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa v stredu 12. marca 2014 opäť zišli na ďalšom z Večerov o metodológii vied, organizovaných Katedrou logiky a metodológie vied v rámci riešenia výskumného projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12). Pozvanie riešiteľského kolektívu prijala prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., pracovníčka Katedry knižničnej a informačnej vedy.

Pani profesorka vo svojej prezentácii s názvom „Problémy metodológie informačnej vedy“ najprv krátko oboznámila účastníkov s dejinami tejto disciplíny, vývojom názorov na jej predmet a spormi o definovanie základného pojmu informácie. Poukázala pritom na koexistenciu rozličných paradigiem v informačnej vede (používateľskej, systémovej, objektovej a komunikačnej) a s nimi súvisiacich metodologických prístupov (filozoficko-analytického, kognitivistického a sociálno-kognitivistického, známeho tiež ako doménová analýza) či zdrojov metodologických inšpirácií (pozitivistické verzus fenomenologické a konštruktivistické chápanie výskumu v spoločenských vedách).

Z prezentácie vyplynulo, že problémy známe z filozofie sociálnych vied – napríklad konflikt metodologického individualizmu a metodologického holizmu či kolektivizmu, úsilie prekonať tento rozpor, tendencie k metodologickému pluralizmu, príklon k transdisciplinárnosti – sú živé a prítomné aj v knižničnej a informačnej vede, hoci tento odbor čerpá i z technických a analytických disciplín (informatika a matematika).

V závere prezentácie pani profesorka ilustrovala využívanie rozličných metód, napríklad experimentu a modelovania, v informačno-vednom výskume – vrátane projektov, na riešení ktorých sa podieľali pracovníci Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.

V diskusii popri niekoľkých členoch Katedry logiky a metodológie vied vystúpili Mgr. Martin Vacek (FiÚ SAV), prof. PhDr. Darina Malová, CSc. (KPOL FiF UK), doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (KSOC FiF UK), Mgr. Jana Ilavská (KKIV FiF UK) a prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (dekan FiF UK a pracovník KKIV FiF UK). Terčom otázok boli najmä problémy týkajúce sa metód spoločenských vied: pojem emergentnej metódy, využitie metódy modelovania informačného horizontu vo výskume informačného správania, význam rozlíšenia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, ako aj možnosti kombinovania týchto metód v spoločenskovednom výskume.

Tretí z Večerov o metodológii vied prilákal spolu 21 účastníkov. V marci a v apríli 2014 bude séria pokračovať ďalšími podujatiami, o ktorých budeme včas informovať.

Materiály na stiahnutie