Správa z Večera o histórii

Na predposledný Večer o metodológii vied prijal naše pozvanie prof. PhDr. Roman Holec, CSc. z Katedry slovenských dejín FiF UK. Vystúpil s prezentáciou nazvanou „História v zajatí matematiky – cesta k exaktnosti alebo špekuláciám?“.

2015-05-13-vecer-13Jednou z oblastí záujmu prof. Holeca sú hospodárske a sociálne dejiny 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Práve problematiky ekonomickej histórie sa týkali problémy a príklady, s ktorými nás vo svojom vystúpení oboznámil. Od šesťdesiatych rokov dochádza v tejto oblasti k rozvoju uplatnenia kvantitatívnych metód. Kým tradičnejší prístup tzv. business history sa opieral o neoinštitucionálnu ekonómiu a zdôrazňoval mikroekonomické historické bádanie, takzvaná „nová ekonomická história“ (new economic history) sa opiera o neoklasickú ekonómiu s jej kvantitatívnymi metódami a formalizovanými modelmi a usiluje sa o makroekonomický výskum. Na pozadí tejto školy vzniká kliometria, teda historická disciplína, ktorá sa usiluje o kvantitatívne skúmanie historických procesov.

Prof. Holec vo svojom vystúpení podrobnejšie priblížil príklady niekoľkých historických prác, v ktorých našli kvantitatívne metódy – napríklad ekonometrické – produktívne uplatnenie (Fogel – Engerman: Time on the Cross, Fogel: Railroads and American Economic Growth), vrátane prác Johna Komlosa, týkajúcich sa ekonomických dejín Rakúska-Uhorska v 19. storočí. Zároveň upozornil na kontroverzie, ktoré kliometrické práce vzbudili. Podľa niektorých kritikov koncentrácia na kontrafaktuálne otázky vedie k špekuláciám, zatiaľ čo uplatňovanie neoklasických kvantitatívynch modelov si vyžaduje prijatie ahistorických predpokladov.

V diskusii okrem členov riešiteľského kolektívu projektu AMESH vystúpili Mgr. Juraj Janto, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK) či JUDr. Branislav Fábry, PhD. (Katedra teórie práva a sociálnych vied PF UK). Diskusia sa dotkla otázok uplatnenia antropometrie v historickom výskume, vzťahu kliometrie a politických, resp. sociálnych dejín, ako aj alternatív voči aplikácii kvantitatívnych metód v historiografii.