Pozvánka na workshop o metodológii práva

2015-12-03-workshop-4Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa uskutoční 4. workshop o metodológii vied, venovaný aplikáciám analytických metód v právnej teórii a praxi. Naše pozvanie prijali dvaja členovia Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave, doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. a JUDr. Branislav Fábry, CSc. S príspevkom vystúpi aj člen riešiteľského kolektívu projektu AMESH a vedúci Katedry logiky a metodológie vied FiF UK, prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Workshop s názvom Analytické metódy v práve sa koná 3. 12. 2015 od 10:00 v miestnosti G236 v budove Filozofickej fakulty na Gondovej ulici. Každý z účastníkov vystúpi s 30-minútovou prezentáciou, pričom ďalších pätnásť minút je vyhradených na diskusiu k príspevku.

Všetkých srdečne pozývame!

Program

10:00 – 10:05 Otvorenie workshopu
10:05 – 10:50 „Hranice skúsenostnej a racionálnej analýzy
v teórii súdneho dokazovania“

doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.

 1. Ontologické a metodologické východiská analýzy
 2. Onus probandi – dôkazné bremeno
 3. Indukcia indícií a interpretačné metódy právnych textov
 4. Subsumpcia ako forma dokazovania
10:50 – 11:00 Prestávka
11:00 – 11:45 „Analytické metódy v legislatíve
a problém »normatívnej inflácie«“

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

 1. Tvorba práva ako metanormatívny problém
 2. Analýza kvantity a kvality v legislatíve
 3. Politická a právnická racionalita v legislatíve
 4. Tvorba práva a jej interdisciplinárny aspekt
 5. Inštitucionalizácia legislatívnych analýz
11:45 – 11:55 Prestávka
12:00 – 12:45 „Právna logika alebo aplikácia logiky v práve?“
prof. PhDr. František Gahér, CSc.

 1. Aká logika v právnej teórii a praxi je, aká sa ponúkala
 2. Humova téza a Jørgensenova dilema
 3. Druhy faktov a noriem (zákonov): empirické, logické, sociálne
 4. Mosty medzi E-faktami a S-faktami/normami
 5. Aké logiky sa ponúkajú pre právnu teóriu a prax dnes?
12:45 – 12:50 Záver workshopu